Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PODMIOTU LECZNICZEGO WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKŁADZIE LECZNICZYM O NAZWIE:

Dental Art z siedzibą w Szczecinie, ul. Pirenejska 13

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, FORMA PODMIOTU
dr Barbara Stawska jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) i prowadzi działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą: Dental Art dr n med. Barbara Stawska działając na podstawie:
a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1638)
b) niniejszego regulaminu.

§ 1

1. Regulamin organizacyjny określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz strukturę organizacyjną Dental Art z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pirenejskiej 13.
2. Regulamin opracowany został na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i ustalony przez Kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
3. Regulamin stosownie do art. 24 ustawy o działalności leczniczej określa w szczególności:

  • formę podmiotu,
  • cele i zadania podmiotu,
  • strukturę organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu,
  • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu podmiotu leczniczego;
  • organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu podmiotu leczniczego;
  • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych;
  • sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu podmiotu leczniczego.

§ 2

1. Podmiot jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w Szczecinie pod numerem księgi W – 32- 0000000
II. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ, CELE I ZADANIA

§ 1

1. Siedziba Dental Art w Szczecinie mieści się przy ul. Pirenejskiej 13
2. Świadczenia medyczne udzielane są w Dental Art w Szczecinie przy ul. Śląskiej 9A-11
3. Obszarem działania Dental Art jest terytorium Polski i kraje UE.

§ 2

1. Celem i zadaniami Dental Art jest udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, udzielanych wwarunkach ambulatoryjnych.
2. Działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne może obejmować także udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne, wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 1
1. Kliniką Dental Art kieruje Kierownik.
2. Kierownik jest przełożonym dla wszystkich pracowników Dental Art.
3. Kierownik reprezentuje Dental Art na zewnątrz.
4. Kierownik może upoważnić do reprezentowania Dental Art inną osobę.

§ 2

1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz miejsce udzielania tych świadczeń:
Dental Art dr n.med. Barbara Stawska, ul. Śląska 9a – 11, 70 – 432 Szczecin

2. Zakład leczniczy podmiotu leczniczego:
o Dental Art dr n.med. Barbara Stawska, ul. Śląska 9a – 11,70 – 432 Szczecin

3. Jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:
o Poradnia stomatologiczna
o Pracownia rentgenodiagnostyki obrazowej
4. Komórki organizacyjne:
o Poradnia stomatologii zachowawczej z endodoncją
o Poradnia periodontologiczna i chorób błon śluzowych

o Poradnia ortodontyczna
o Poradnia protetyki stomatologicznej
o Poradnia chirurgii stomatologicznej

IV. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES
UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 1

1. Rodzaje działalności leczniczej udzielanej w Dental Art:
– Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
§ 2

1. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych w obrębie jamy ustnej: o świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesne wykrywanie chorób,
o podstawowa opieka zdrowotna,
o badanie i porady stomatologiczne,
o leczenie,
o orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
o profilaktyka, promocja zdrowia i oświata zdrowotna.

V. DOKUMENTACJA MEDYCZNA, RTG I FOTOGRAFICZNA

§ 1

1. Klinika Dental Art jest zobowiązana prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowa z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069) oraz zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji.
2. Dental Art udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowa w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
3. Za udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podmiot pobiera opłatę. Wysokość opłaty ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych i wynosi ona 0,50 zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej.
4. Lekarz wykonuje rejestrację fotograficzną i rentgenowską każdego etapu leczenia. Zakres zdjęć to jama ustna i wargi Pacjenta bez reszty twarzy. Pacjent wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i RTG, a także na wykorzystanie wykonanych w trakcie leczenia zdjęć do celów dydaktycznych, w publikacjach naukowych oraz na stronie internetowej www.dental-art.com.pl oraz www.facebook.com/DentalArt.Szczecin z zachowaniem tajemnicy nazwiska i imienia Pacjenta. Klinika może także wykonać zdjęcia obejmujące twarz Pacjenta, ale ich wykorzystanie do w/w celów wymaga odrębnej, pisemnej zgody Pacjenta, którą Pacjent podpisuje dobrowolnie.

VI. ZASADY I PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 1

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny.
2. Przez osobę wykonującą zawód medyczny należy rozumieć osobę, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycznej.

§ 2

1. Klinika Dental Art świadczy usługi stomatologiczne przez osoby do tego upoważnione na zasadzie pełnej odpłatności za spełniane świadczenia zdrowotne. Za udzielane świadczenia zdrowotne Pacjenci ponoszą opłaty określone w cenniku opłat stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Klinika uwzględnia zasady refundacji poprzez poszczególne, prywatne zakłady ubezpieczeniowe na zasadach każdorazowo określonych dla danego Ubezpieczyciela i określonego Pacjenta.

§ 3

1. Dental Art zapewnia rejestrację Pacjentów na podstawie zgłoszenia:
o osobistego;
o telefonicznego,
o mailowo,
o za pośrednictwem osoby trzeciej.
1. Pracownik Dental Art dokonujący rejestracji informuje jednocześnie Pacjenta o przewidywanym terminie i godzinie udzielenia świadczenia zdrowotnego.
2. W przypadku zmiany terminu lub godziny udzielenia świadczenia zdrowotnego pracownik dokonujący rejestracji informuje o tym Pacjenta, ustalając nowy
termin i godziny udzielenia świadczenia.
3. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie prywatnie.

§ 4

1. Przyjęcie Pacjenta do Kliniki wymaga prowadzenia jego dokumentacji medycznej oraz dokumentacji statystycznej. Dokumentacja jest prowadzona w systemie elektronicznym.

§ 5

1. Pacjent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny wyraża pisemną zgodę na zabiegi wykonywane w Klinice Dental Art. (dotyczy zabiegów chirurgicznych, implantologicznych, endodontycznych, protetycznych, zabiegów estetycznych).
2. W przypadku leczenia kompleksowego i wieloetapowego Pacjent podpisuje zgodę na leczenie protetyczne oraz wszelkie zabiegi zmierzające do wykonania uzupełnień protetycznych (leczenie chirurgiczno-implantologiczne, endodontyczne i protetyczne przedwstępne).
3. Leczenie podstawowe i zachowawcze prowadzone jest po wyrażeniu ustnej zgody na leczenie. Za dowód wyrażenia zgody w takich przypadkach uznaje się poddanie przez Pacjenta proponowanemu leczeniu.

§ 6

1. Każda wizyta Pacjenta jest odnotowana w dokumentacji medycznej.
2. Dokumentacja medyczna prowadzona jest na zasadach określonych w przepisach normatywnych.
§ 7

1. W klinice utrwalany jest audiowizualnie przebieg każdej wizyty, na co Pacjent wyraża zgodę.
2. Nagranie chronione jest na zasadzie danych osobowych i nie może być wykorzystywane bez zgody Pacjenta poza sytuacjami wynikającymi z ustaw.

§ 8
1. Przebieg procesu rejestracji Pacjentów
o Zajmujemy się wyłącznie leczeniem wcześniej zaplanowanym.
Na każdą wizytę Pacjent powinien się zapisać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
Przyjmujemy zgłoszenia osobiste, za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich, telefoniczne oraz mailowe.
o Na pierwszą wizytę rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 30 min.
o  Na standardową wizytę przeznaczamy 30 minut, na wizytę endodontyczną (leczenie kanałowe) lub protetyczną do 120 minut.
o Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w Klinice.
o O czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje lekarz.
o Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon.
o W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie.
2. Postępowanie w razie opóźnienia
o Dokładamy wszelkich starań, aby Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z wyznaczonym grafikiem. Niestety, czasami niektóre zabiegi
przedłużają się z powodów od nas niezależnych. Prosimy Pacjentów o wyrozumiałość i o przygotowanie się na ewentualność kilkunastominutowego opóźnienia. W miarę możliwości powiadamiamy Pacjentów telefonicznie o zaistniałym opóźnieniu.

3. Odwoływanie wizyt
o Umówioną wizytę można odwołać bez konsekwencji do 24 godzin przed wyznaczonym terminem, z wyjątkiem wizyty przypadającej do godz. 12.00 w poniedziałek (lub inny dzień tygodnia następujący po dniu wolnym od pracy), którą to należy odwołać najpóźniej do godz. 18.00 w piątek (lub ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień
wolny od pracy).  W przypadku odwołania wizyty w terminie krótszym niż opisano powyżej Dental Art obciąży pacjenta kwotą 100 PLN za każde 60 minut
zaplanowanego spotkania, jeżeli czas pracy zespołu nie zostanie wykorzystany na przyjęcie innego Pacjenta. Jeśli ten czas zostanie spożytkowany – nie będzie dla odwołującego żadnych konsekwencji. o W przypadku nie odwołania i nie zgłoszenia się na umówioną wizytę Dental Art obciąży Pacjenta kwotą 100 PLN za każde 60 minut
zaplanowanego spotkania.

4. Spóźnienia na wizytę
o Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty i mogą skutkować naliczeniem opłaty za odwołaną wizytę. Lekarz może przyjąć spóźnionego Pacjenta tylko wtedy jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt kolejnych Pacjentów. Zakres zaplanowanej wizyty może ulec zmianie.

§ 9
1. Kolejność przyjmowania Pacjentów
o Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu Pacjentów. Niestety, czasami zdarzają się nieprzewidziane, niezależne od nas sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy, aby Pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i
ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie Pacjentów z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszym gabinecie leczenia. Pozostałe osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej
zapisujemy na najbliższy wolny termin lub na listę rezerwową.

VII. ZASADY GWARANCJI

§ 1

1. Na wszystkie usługi stomatologiczne wykonane w Dental Art Pacjenci otrzymują roczną gwarancję. Warunkiem udzielenia gwarancji jest uzupełnienie braków w uzębieniu, wizyty kontrolne co najmniej raz na 6 miesięcy lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu oraz regularne profesjonalne oczyszczanie zębów z kamienia i osadu.
2. W przypadku ujawnienia zaistnienia wady lub dolegliwości podlegającej usunięciu/leczeniu w ramach gwarancji Pacjent zobowiązany jest zgłosić się do lekarza prowadzącego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia. Przekroczenie tego terminu skutkuje utratą gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje:
o prac tymczasowych (korony tymczasowe, protezy natychmiastowe)

o prac przy których pacjent został poinformowany o ograniczonej
gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
o jeśli bezpośrednio po wypełnieniu ubytku zęba okazuje się, że konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego

4. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku:
o niedostatecznej higieny jamy ustnej
o nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania
z uzupełnieniami protetycznym
o nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych
o nieszczęśliwych wypadków / urazów mechanicznych
o naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
o istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żucia
(np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu nowotworów,
chemio i radioterapii)
o korekt wykonanych poza Dental Art
o złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie
leczenia

5. Powikłania niepodlegające reklamacji:
o nadwrażliwość po wybielaniu
o nadwrażliwość zęba po leczeniu
o ból leczonego zęba
o pęknięcie lub złamanie zęba
o bolesność tkanek miękkich po zabiegu
o krwawienie po zabiegu chirurgicznym, obrzęk, krwiak, ropień
o szczękościsk
o podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie
o zaostrzenie współistniejących schorzeń
o reakcja alergiczna
o mając na uwadze możliwość wystąpienia powikłań po niektórych zabiegach, prosimy Pacjentów o rozważne planowanie terminów tych zabiegów.

VIII. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK
ORGANIZACYJNYCH

§ 1

1. Zadania kierownika
o Do zadań kierownika należy w szczególności:
 Kierowanie strukturą organizacyjną oraz powierzonym obszarem zadań zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa
i odpowiedzialnością za wyniki pracy,
 Stałe monitorowanie jakości i efektywności pracy podległego
personelu,
 Realizacja w stosownym zakresie planu finansowego podmiotu,

 Realizacja zaleceń pokontrolnych formułowanych przez organy kontroli zewnętrznej oraz zaleceń wewnętrznych
 W razie nieobecności Kierownika zastępuje go wyznaczony pracownik.

2. Podstawowy zakres obowiązków personelu medycznego
o Przeprowadzanie z Pacjentem wywiadu lekarskiego i wywiadu stomatologicznego (lekarz).
o Rzetelne oraz zgodne z najnowszą wiedzą medyczną udzielanie świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie (lekarz).
o Przestrzeganie praw Pacjenta (lekarz, asystentka).
o Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych (lekarz, asystentka).
o Rzetelne oraz systematyczne prowadzenie kompleksowej dokumentacji
medycznej (lekarz).
o Zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (lekarz, asystentka).
o Nadzorowanie pracy asystentki (lekarz).
o Sterylizacja narzędzi (asystentka).
o Utrzymywanie porządku i sterylności gabinetu (asystentka).
o Zaopatrywanie gabinetu w materiały stomatologiczne (asystentka).
o Dbanie o dobry wizerunek Kliniki, także w kontaktach zewnętrznych.
o Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zasad bhp. i ppoż.
o Przestrzeganie innych postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Podstawowy zakres obowiązków pracowników
4. rejestracji
o Kompleksowe prowadzenie rejestracji Pacjentów.
o Koordynacja przyjęć Pacjentów przez lekarzy.
o Archiwizacja dokumentów.
o Przyjmowanie i rozliczanie płatności od Pacjentów.
o Prowadzenie dokumentacji zgodnie z ogólnie przyjętymi przepisami
w zakresie ochrony zdrowia.
o Nadzór nad dokumentacją pacjentów i stosowaniem zaleceń instrukcji
udostępniania dokumentacji medycznej.
o Nadzór nad drukami medycznymi.
o Kompleksowa informacja wszystkich zainteresowanych o zasadach
funkcjonowania i bieżącej pracy Dental Art.
o Dbanie o dobry wizerunek Kliniki, także w kontaktach zewnętrznych.
o Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zasad bhp. i ppoż.
o Przestrzeganie innych postanowień niniejszego Regulaminu.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA
§ 1
1. Każdy Pacjent Kliniki ma prawo do:
o Uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia pod względem stomatologicznym, proponowanym leczeniu oraz rokowaniu. Ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadającym najnowszym wymaganiom wiedzy medycznej udzielanych przez wyspecjalizowany i kompetentny personel medyczny posiadający
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
o Wyrażenia zgody, lub jej odmowy na świadczenie określonego zabiegu po uzyskaniu odpowiedniej informacji na temat świadczenia.
o Wglądu w dokumentację medyczną dotyczącą jego leczenia, oraz uzyskania kopii dokumentacji medycznej osobiście,lub przez upoważnioną do tego na piśmie osobę.
o Poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Kliniki.
o Otrzymywania informacji o stanie zdrowia niepełnoletniego dziecka, planowanym leczeniu oraz proponowanych badaniach.
o Możliwości rejestracji osobistej, telefonicznej lub mailowej.
o Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń lekarzy lub innego personelu medycznego Kliniki. W przypadku nie przestrzegania zaleceń i wskazań lekarskich, w szczególności dotyczących postępowania przed i po zabiegowego Pacjent ponosi wszelkie ryzyko z tym związane.
o Na terenie Kliniki Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bhp oraz ppoż.
o Zabrania się manipulowania przy urządzeniach i aparaturze będącej na wyposażeniu gabinetu.
o Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla personelu Kliniki.
o Nie wolno zanieczyszczać oraz zaśmiecać terenu Kliniki oraz terenu przyległego.
o Na terenie Kliniki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu.
o W wypadku, gdy z przyczyn zależnych od Kliniki Pacjent nie zostanie
przyjęty w dniu umówionej wizyty, klinika winna go o tym fakcie zawiadomić drogą telefoniczną lub mailową.
o W Wypadku opóźnienia w przyjęciu Pacjenta w dniu wizyty Klinika nie ponosi za takowe jakiejkolwiek odpowiedzialności.
o W wypadku, gdy przyczyny odwołania wizyty są niezależne od Kliniki nie ponosi ona odpowiedzialności za odwołanie wizyty. W wypadku, gdy możliwym jest wykonanie planowanego zabiegu przez innego lekarza zatrudnionego w Klinice za ustną zgodą pacjenta Klinika obowiązana jest zapewnić wykonanie takowego w dniu wizyty.

§ 2

1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Dental Art ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi
do Kierownika kliniki Dental Art lub w książce wniosków i skarg dostępnej w rejestracji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 2

2. Niniejszy regulamin został ustalony przez Kierownika Kliniki Dental Art z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pirenejskiej 13.

Regulamin zatwierdzam:

Szczecin, dnia …………… ……… ………………………………..
(imię i nazwisko kierownika)